Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

lichtbolletjes.nl Verder te noemen als Vonk Web V.O.F.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Vonk Web V.O.F. als leverancier van producten optreedt.

2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen van Vonk Web V.O.F. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Vonk Web V.O.F. heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

3. Overeenkomst
3.1. De koopovereenkomst tussen Vonk Web V.O.F. en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief geldende btw.

5. Levering en levertijd
5.1 Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert Vonk Web V.O.F. binnen 1 á 2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
Bestellingen die betaald worden via i-DEAL levert Vonk Web V.O.F. binnen 1 á 2 werkdagen dagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
5.2. Vonk Web V.O.F. hanteert een maximale levertermijn van 15 dagen voor particulieren en 30 dagen voor bedrijven en instellingen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden.
Tenzij onderling anders is overeengekomen i.v.m voorraad en/of levering groothandel.
5.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Vonk Web V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6. Veilig betalen.
6.1. vooruitbetaling; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van Vonk Web V.O.F. Deze manier van betalen duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling op genoemde bankrekening is bijgeschreven.
6.2. betalen via IDEAL, uw bestelling wordt vaak nog dezelfde dag verzonden.

7. Retourproducten
7.1. Producten die u bij Vonk Web V.O.F. heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De koper kan binnen 14 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper/consument. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen, na ontvangst op het afleveradres, contact op te nemen met info@lichtbolletjes.nl
7.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Vonk Web V.O.F. kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@lichtbolletjes.nl
7.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Vonk Web V.O.F. kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, en de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na
ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@lichtbolletjes.nl
7.4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@lichtbolletjes.nl
7.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.

8. Tevredenheidsgarantie
8.1. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar info@lichtbolletjes.nl

9. klachten, onderzoek plicht, verjaring en nakoming.
9.1. Reclamering ter zake van gebreken in producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.
9.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.
9.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vonk Web V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
9.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Vonk Web V.O.F. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

10. Schadevergoeding
10.1. Vonk Web V.O.F. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
10.2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Vonk Web V.O.F. komen zijn: ziekte, in-,uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers etc.
10.3. Vonk Web V.O.F. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
10.4. Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Vonk Web V.O.F. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

11. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
11.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Vonk Web V.O.F. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitgesloten.
11.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Vonk Web V.O.F. daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Vonk Web V.O.F. of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

12. Nederlandse tekst prevaleert
12.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

13. Prijzen
13.1. Vonk Web V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2018 lichtbolletjes.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel